TSE - HYB NEDİR?

TSE BELGESİ

Tse Belgesi Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi TSE Belgesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının Verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.


Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; TSE Belgesi üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TSE Belgesi TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2. Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3. Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

 

TSE Belgesi uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

Türk Standardlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 trilyon TLnın üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.

Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği'ne teslim edilmelidir.

A. ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
B. ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ
C. HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
D. LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ
E. KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ

 

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (TSE - HYB)

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.